Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van deze website. Niettemin kan DuckOUT Boxtel er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is.

DuckOUT Boxtel sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld . DuckOUT Boxtel is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt DuckOUT Boxtel zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.